Algemene voorwaarden

Definities

Arbin: Arbin Safety Products BV, gevestigd te Eindhoven (Hofstraat 145A, 5641 TD Eindhoven, Nederland) onder KvK-nr.: 89014545 en met BTW-nummer: NL864853671B01.
Klant: degene met wie Arbin een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Arbin en klant samen.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Arbin.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Arbin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 2. Prijzen

 1. Alle prijzen die Arbin hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals transport of administratie kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Arbin hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Arbin te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Arbin niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. Als de aangegeven prijs op de website foutief is, behoudt Arbin het recht de klant hiervan te verwittigen en de verkoop via de webshop te ontbinden.

Artikel 3. Betalingen en betalingstermijn

 1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Arbin de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Artikel 4. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Arbin.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door Arbin is gewezen op de te late betaling en Arbin de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de klant na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5. Retentierecht

 1. Arbin kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Arbin heeft voldaan.
 2. Arbin is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Arbin blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Arbin op grond van wat voor met Arbin gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Arbin zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Indien Arbin een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Arbin het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 7. Levertijd

 1. De door Arbin opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond, en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Arbin.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Arbin niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Arbin, bij gebreke waarvan Arbin niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 9. Garantie

 1. De garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Klachten

 1. De klant dient een door Arbin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Arbin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Arbin.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Arbin ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Arbin

 1. Arbin kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade geleden door de eigenaar, gebruiker, andere personen die het product gebruiken, of derden; hetzij direct hetzij indirect als gevolg van niet correct gebruik, onderhoud en service, inclusief niet eigenlijk gebruik en selectie, alsmede het niet opvolgen of niet correct opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing, en/of het niet correct uitvoeren van reparaties en onderhoud, of uitvoeren van reparaties en onderhoud welke niet door Arbin of door haar aangewezen personen en instanties is uitgevoerd.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de wettelijke arbeidsveiligheid bepalingen van zijn beroepsactiviteit op te volgen, zijn personeel aan de hand van de gebruiksaanwijzing op te leiden om de Arbin producten te gebruiken.
 3. Arbin is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Indien Arbin aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 5. Arbin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 6. Indien Arbin aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 8. Arbin levert producten die componenten kunnen bevatten die vallen onder de WEEE directive. (Waste Electrical & Electronic Equipment). Arbin draagt alle eisen van die Directive met betrekking tot behandeling, recyclen, inzamelen en verantwoord verwerken bij afdanken, over aan de klant.

Artikel 13. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Arbin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Arbin heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Arbin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 14. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Arbin in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Arbin kan worden toegerekend in een van de wil van Arbin onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Arbin kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Arbin 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Arbin er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Arbin is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 15. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Arbin bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Arbin is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 17 oktober 2023.